Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma, göz kaslarını eğiten, gözün görme alanını genişletip kelimeler üstünde başıboş gezinmesini önleyen bir okuma tekniğidir. Ancak bizim amacımız yalnızca okuma hızını artırmak değil anlama hızını da okuma hızıyla paralel olarak yukarı taşımaktır. Hızlı okuma teknikleri; gruplama, geniş görme, içten okumayı durdurma, hızlı algılama, hızlı anlama, bilgiyi hızla hafızaya yerleştirme
ve öğrenilenlerle beyinde ilgili olan bilgiler arasında hızlı bağlantılar kurma gibi zihinsel fonksiyonları içerir.

Hızlı Okuma:

 • Hızlı ve geniş görmektir.
 • Sessiz okumaktır.
 • Kelimeleri hızla çözebilmektir.
 • Hızlı anlamaktır.
 • Odaklanmak ve okunanları uzun süreli hafızaya yerleştirmektir.
 • Kaydettiklerimizi hatırlayabilmektir.
 • Okunanları, mevcut bilgilerimizle birleştirerek yeni fikirler üretebilmektir.

Hızlı Okuma Bize Ne Kazandırır?

 1. Daha iyi odaklanmayı sağlar ve koordinasyon seviyesini yükseltir.
 2. Anlama ve kavrama özelliğini pekiştirir.
 3. Hızlı okuma tekniği ile kitap okuma seviyesini ve sayısını üste taşır.
 4. Bilgi ve kelime dağarcığımızı üst seviyeye taşır.
 5. Akademik ve bireysel anlamda başarıyı artırır.
 6. Görsel hafızanın gelişimi ile daha geniş alanı görebilme ve seçebilme yetisi kazandırır.
 7. Bilgiyi sıralamaya ve daha önce depolanan bilgilerle ilintileyerek korelasyonlar yaratmaya yardımcı olur.
 8. Daha inovatif olmaya yarar.
 9. Anlama konusunda öz güven sağlar

 

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme